Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – II EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. informuje o przedłużeniu naboru do projektu. Proces rekrutacji trwać będzie do dnia 18.06.2021 r.


HARMONOGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ_II EDYCJA-FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO


LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – II EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO


WYNIKI OCENY FORMALNO -MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – I EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO


INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNESPLANÓW – I EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. informuje, że składanie biznesplanów dla uczestników I edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie” odbędzie się w terminie od 14 czerwca 2021 r. do 18 czerwca 2021 r.

Biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami można składać w godzinach od 8:00 do 14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28 w Tarnowie. Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD), w zamkniętej kopercie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania biznesplanów zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” dostępnym w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania” .

Wzór biznesplanu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania”.


HARMONOGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – I EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.- AKTUALIZACJA


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH -II EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO


HARMONOGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – I EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.- AKTUALIZACJA


INFORMACJA O TERMINIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników I edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie” odbędzie się w terminie od 25 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami można składać w godzinach od 8:00 do 14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28 w Tarnowie. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim, podpisany w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafowany na każdej stronie i trwale spięty.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” dostępnym w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania” .

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania”.


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – I EDYCJA- FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO