Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH -IV EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – III EDYCJA- FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO


PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU – IV EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje o przedłużeniu naboru do projektu. Proces rekrutacji trwać będzie do dnia 12.10.2021 r.


HARMONOGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – III EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.


REKRUTACJA DO PROJEKTU – IV EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do udziału w IV edycji rekrutacji do projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie”.

Rekrutacja rozpocznie się 14.10.2021 r. i będzie trwać do 03.11.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28, 33-100 Tarnów.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • są osobami w wieku 18 – 29 lat, dotkniętymi skutkami COVID-19, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;
  • posiadają status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy;
  • uczą się lub zamieszkują (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

 Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie można uzyskać:
– osobiście – w biurze projektu – ul. Mościckiego 28, 33-100 Tarnów;
– telefonicznie: 519 654 650;
– e-mail: powermalopolska@pakd.pl

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.


LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – III EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.


INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNESPLANÓW – III EDYCJA – FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje, że składanie biznesplanów dla uczestników III edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie” odbędzie się w terminie od 4 października 2021 r. do 8 października 2021 r.

Biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami można składać w godzinach od 8:00 do 14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28 w Tarnowie. Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD), w zamkniętej kopercie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania biznesplanów zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” dostępnym w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania” .

Wzór biznesplanu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania”.


WYNIKI OCENY FORMALNO -MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO – II EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH -III EDYCJA – PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O.


INFORMACJA O TERMINIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. informuje, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników II edycji projektu „Z POWER-em w samozatrudnienie” odbędzie się w terminie od 15 września 2021 r. do 21 września 2021 r.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami można składać w godzinach od 8:00 do 14:00, w Biurze Projektu przy ul. Mościckiego 28 w Tarnowie. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony czytelnie w języku polskim, podpisany w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafowany na każdej stronie i trwale spięty.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego zostały zawarte w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” dostępnym w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania” .

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce „Dotacje – dokumenty do pobrania”.