Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O projekcie

Projekt „Z POWER – em w samozatrudnienie” realizowany przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo – Doradczą  Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Typ projektu 4 – Wsparcie przedsiębiorczości – na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-12-0059/20-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość Projektu: 7 621 354,73 zł
Dofinansowanie: 7 520 964,73 zł
w tym: ze środków europejskich 6 423 277,77 zł
ze środków budżetu Państwa: 1 097 686,96 zł

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2023 r.
Obszar realizacji projektu: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski i powiat dąbrowski.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • są osobami w wieku 18 – 29 lat, dotkniętymi skutkami COVID-19, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;
  • posiadają status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy;
  • uczą się lub zamieszkują (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 200 osób, co w efekcie końcowym doprowadzi do powstania i zapewnienia funkcjonowania przez minimum 12 miesięcy (w okresie od 01.2021 do 06.2023 r.)182 mikroprzedsiębiorstw, założonych przez ludzi młodych do 29 roku życia, którzy stracili zatrudnienie z powodu COVID-19 po 01.03.2020.

Realizacja celu Projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy.