Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozeznania/ Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe zamieszczane są w Bazie konkurencyjności, o której mowa w podsekcji 6.5.2 – Zasada konkurencyjności pkt 12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.